راهکارهای امنیت فناوری اطلاعات

مهم ترین عامل موثر در حفظ امنیت دارایی‌های اطلاعاتی و نیز پیشگیری از اختلال عملکرد سرویسهای سازمانی، واکنش  هماهنگ و یکپارچه راهکارهای حفاظتی می باشد. راهکارهای حفاظتی علم و صنعت ترکیبی هماهنگ از محصولات و خدمات ویژه منطبق با استانداردهای امنیت فناوری اطلاعات بوده که علاوه بر کاهش هزینه های اجرایی و نگهداری، امکانات امنیتی فراگیر را در اختیار شما قرار می دهد.
 
راهکارهای امنیت فناوری اطلاعات