خدمات امنیت فناوری اطلاعات

توسعه و گسترش امنیت فناوری اطلاعات باعث پدید آمدن زیر شاخه های وسیع آن شده و این امر پیچیدگی هایی را در انتخاب نوع آن برای کاربران پدید آورده است. بسته های خدمات امنیت سایبری علم و صنعت با هدف رفع این پیچیدگیها، دستیابی کاربران به خدمات امنیت فناوری اطلاعات بر اساس نیازهای سازمانی مد نظر را آسان نموده است.